อุดรธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่วัยรุ่น

จ.อุดรธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องฟ้าหลวง 1,2 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2560

โดยมีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ, ระดับตำบล, และภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมรวม 200 คน นางเพ็ญศิริ ศรีจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี เป็นตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกำหนดให้การลดอัตราคลอดในวัยรุ่น 10 – 14 ปี และ 15 – 19 ปี เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยที่ทุกประเทศต้องการบรรลุให้ได้ภายในปี 2573 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติพ.ศ.2560-69 ประเทศไทยพบอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 95,000 คน ในปี พ.ศ. 2546 และเพิ่มเป็น 104,300 คน ในปี 2558 และคลอดในอายุต่ำกว่า 15 ปีๆละ 3,000 คน และยังคลอดบุตรซ้ำครั้งที่สองขึ้นไปมากถึง 12,700 คน หรือเท่ากับร้อยละ 12.2 ผลกระทบทางสุขภาพจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีตั้งแต่เสียชีวิตของมารดาและทารก เด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เสี่ยงต่อการทำแท้งไม่ปลอดภัยอันตรายต่อชีวิต เสียโอกาสทางการศึกษา หน้าที่การงาน การขาดความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth